Διαθήκη

(Κώδικας 1β97-1713. Πηγή: Σ. Καιάδα, Κώδιχες της· Χίου, Τεύχος Α', 1950)

Εις το όνομα του Κυ αμήν. Ό Γιάννης Σαλονικιότης Γεωργάκιν εν άστενεία δεινή περιπεσών και το άωρον τέλος του θανάτου πτοείται μήπως ως αιφνίδιος θάνατος έλθη έπ' αυτόν και τα απαντά του καλά αδιόρθωτα μένουσιν, έχων δε τον νουν και την γλώτταν προς λαλιάν κινουμένην τη του Κυ χάριτι είτα λέγει πώς αφήνει τοις άπασιν χριστιανοίς την εκ θεού άγάπην και συχώρησιν. Είτα ζητεί και αυτός παρ' αύτοίς τα όμοια. Είτα λέγει πως αφήνει από την σήμερον του Άγιου Ιωάννου του Προδρόμου το εν τω χωρίω Καλαμωτή το χωραφιν όπου έχει εις το Καλάμιν όλον, καθώς εστίν σύδενδρον, το πλησίον Μονής Κονταράτος και Γιάννης Γαλάτουλας και ή οδός πάντι ελεύθερον.Ακόμη αφήνει και της Παναγίας της λεγομένης Πηγάτισσας ασηλάνια τρία να διορθώσουν το κιβούριν όσον είνε άπ' όξω να το μπουκάρουν και να του βάλουν και δύο σκεπάσματα και με τα στεφάνια να εφοδιαστούν τα τρία άσηλάνια. Ακόμη λέγει πώς αφήνει του υιού του του παπά Γεώργη τον τιμιον σταυρόν με το χωράφιν του Πετρωνά, καθώς έστιν πλησίον το Μυργιαύλακον και Γιάννη Γαλάτουλα και Γεώργης Ζαγανάκη και ό άνωθεν παπά Γεώργης και του Μιχάλη Βεστάρχη να κυβερνά και να διορθώνη τον τίμιον σταυρόν να τον υψωνη και να τον γιορτάζη και νάφτη και το καντήλιν του ,κατά την τάξιν αεί και πάντοτε. Ακόμη αφήνει του υιού του του Παπά το ρακοχάρκωμα με τα δικαιώματα του, ακόμη αφήνει του εγγονού του, του Μιχάλη έναν άνθολόγι και έναν τριώδιν και μίαν παρακλητικήν. Ακόμη αφήνει της νύμφης του, της Παπαδιάς ένα πιθόπουλον μεγάλον γερον κρασερόν και την άσημόκουπαν οπού της ήδωσεν όταν εύλογήθην δια ένμπατίκιον να μην εχη να της γυρέψη κανείς τίποτις. Ακόμη αφήνει και της εγγονής του της Κυριακής έναν πιθόπουλον γερόν μεγάλον και έναν ζωνάριν άσημένον. Ακόμη λέγει ό άνωθε Ιωάννης οπότε άπεθάνη πώς αφήνει κάθε Παπά, οπού είναι εις το χωρίο μας τιμίνια δυο να τον θάψουν και κεριά κατά την τάξιν.
Τα άνωθεν γεγραμμένα, των τα δίνει με την ευχήν του. Ακόμη λέγει ότι οποίον παιδίν γυρέψη και φέρη σκάνταλον άπ' όσα ήγραψεν θεληματικώς και δεν τα στρεκτή να έχη την κάταράν του.Έγράφην και άνεγνώσθην ή παρούσα διαθήκη εν τω οίκω του Παπά Γεώργη. Εν έτει 1705 Φεδουαρίω 4 ήμερα ά' ώρα β Μάρτυρες οι κάτωθεν.

Παπά Νικόλας Χρυσωλουράς
Παπά Μαΐστρος
Σίδερος Σαραντινός
Κώστας ΚαλέγενοςΑπό παλιούς κώδικες της Καλαμωτής

Διαθήκη

Προικοσύμφωνο

Προικολαβή