Προικολαβή

(Κώδικας 68 Ι.Α.Χ., μεταγλωττισμένο από Καραμαούνα Ευγενία) Φ 121Υ

Εις το όνομα του Κυρίου αμήν.
Ό Νικόλας Κριτής του Μονή και ή συβίος αυτού ή Άνου παρόντες έμπροσθεν εμού του νοταρίου και των κάτωθεν μαρτύρων ομολόγησαν και ομολογούν το πώς έπερηλάβαν από τον πεθερόν και από την πεθεράν αυτού τον Γιαννην Καταργός το προικίν των και τα υποστατικά και όσπίτια άπαραλλάκτως και την περίληψιν του προικοσυμφώνου του έλάβαν και δια τα αρχήν
κούπαν ασημένιαν1
στρώμαν1
πάπλωμαν1
σεντόνια2
φουστάνια γεράνια 2
καμιζόρες 2
μαντηλία και παπαζίναν 2
δακτυλίδια ασημένια 4
ζώνην μεταξωτήν 1
βέργες ασημένιες ζευγάριν 1
άσημοκούδουνα ζευγάριν 1
και ούτως παρών ό γαβρός ό Νικόλας και ή συβίος αυτού ή Άνου έλάέασιν το προικίν των σώον και άνελιπές συν τα ζώα και εξόφλησαν και δεν έχουν να κάμουν εις υπέρ του ετέρου πλέον τίποτες πάρεξ να δίνει ό γαβρός και ή συβίος αυτού τα τριάμισι. πεντάρια το κεφαλισιμιόν μαστίχιν κατ' έτος κατά την περίληψιν του προικοσυμφώνου του. Έγράφην ή παρούσα προικολαβή εν τω ήμετέρω οίκω έτει 1688 Ίουλίω 17 ήμερα Τρίτη ώρα τετάρτη, μάρτυρες οι κάτωθεν:

Μιχάλης Καθαραχτούσης.
Γεώργης Κριτής.
Πρωτοπαπάς Παντελής Φιλιμάτης από τ' Άρμόλια.
Πρωτοπαπάς Χρυσολουράς .
Κώστας Μαΐστρος .Από παλιούς κώδικες της Καλαμωτής

Διαθήκη

Προικοσύμφωνο

Προικολαβή