Προικοσύμφωνο

(Κώδικας 70 Ι.Α. Χ., μεταγλωττισμένο από Καραμαούνα Ευγενία) Φ 49

Εις το όνομαν του Κυρίου αμήν.
Κύριε Ιησού. Χριστέ ό θεός ημών έλέησον ημάς αμήν και το παρόν συνάλλαγμα Κύριε εύλόγησον. Ο Μιχάλης Καζάς και ή συβίος αυτού Μαρού έχουν δε θυγατέραν προς έξουσίαν αυτών ονόματι Κυριακήν ούσαν έννομον τη ηλικία και χρόνων αυτού μετρίων βουληθήναι δε συζεύξαι και συναρμόσαι αυτήν άνδρα νόμιμον ίδιον και καθολικόν μετά του Νικολή Σαματιανού ως οι θείοι και ιεροί νόμοι διακελεύουσιν παρόν στέργουν και άποδεχόμενοι Ίνα το παρόν του θεού ορισθέν και εύλογηθέν τελεστή θείον συνοικέσιον θεία και ιερά ημών ύποτύπωσις και εκκλησιαστική διάθεσις τάττουν δέ ομού και προίκαν οι προειρηθέντες γενήτορες προς την θυγατέραν αυτών την Κυριακήν και δι' αυτής προς τον άνδρα αυτής τον Νικολήν κατά το σύνηθες παράδες της Χίου ασημιού χρυσαφίου και ετέρων υφασμάτων πουθόπουλον γερον μέτρων 20 και δια ζώα υπέρπυρα 29 και διά χάριν πρότιμον αρχήν το εν υποστατικόν της Κληδάδας όλον καθώς εστίν σύδεδρον πλησίον παπα-Νικόλα Τριαντάφυλλου και Κώστα Μελισσινού - έτερον το ανμπέλιν και χωράφιν των Άμπελοκοπιών όλον καθώς εστίν σύδεδρον το πλησίον του πεθερού από του Κηρανακίου και ή όσος και Κώστα Μαγίστρου — έτερον του Πόρου όλον καθώς έστιν πλησίον της Παναγίας και ή οδός και τα Κορναράκια — έτερον των Άριακών όλον πλησίον.Καλής του Κωνσταντή και Νικόλα Κριτή και δια κατοικία όλα τα σπίτια τα πλησίον όξω μέρος και ή οδός έτερον τρυφερών όλον σύδεορον πλησίον Μιχάλη Μαγίστρου και Νικολή Τζικρού, έτι δε και δια αδελφομοίρι εις το Κεραμαριόν μίαν σχάλαν πλησίον της Καλής του Κωσταντή καί Γεώργη Μαγίστρον έτι δε δίνει και ό Νικολής προς την συβίαν αυτού την Κυριακήν δια καθολικον ενμπατίκιν το ύποστατικον όνπερ έχει στην Μεσαριάν άμπέλιν και χωράφιν όλον καθώς εστίν σύδεδρον με το πηγάδιν καί με την γηστέρνα πλησίον της οδού γυρωνθεν και ό ποταμός το οποίον να είναι από την σήμερον εις την εξουσίαν αυτού του ποιείν αυτό ως θέλει και δούλεται πουλεί, χαρίσει, προικοδοτήσει και πάν έτερα έτι δε υπόσχεται ή Κυριακή και ό άνήρ αυτής ό Νικολής να ποιούν κατ' έτος από του πεθερού μαστίχιν κεφαλησιμιόν του καμπανίου λίτρες έξι ήγουν λίτρες 6 της οκάς καί να το δίνουν στα άφετικά εις ονομαν Μιχάλης Κριτής του Νικολή και να το δίνουν αεί και πάντοτεν δια να πάρει το μερίδιόν της τους σχίνους κατά την τάξιν. Έγράφην το παρόν προικοσύμφωνον εν τω οίκω του πεθερού εν έτει 1698 μηνί Νοεμβρίω 24 ήμερα ώρα έκτη μάρτυρες οι κάτωθεν:

παπα-Κώστας Κριτής.
Γεώργης Αληθινός.
Μιχάλης Κατάκαλος.
Κώστας Μαΐστρος του Νικόλα.
Κώστας Γαλάτουλας.
παπα-Κοντούδιν από Νένητα.Από παλιούς κώδικες της Καλαμωτής

Διαθήκη

Προικοσύμφωνο

Προικολαβή